Τομείς εξειδίκευσης

Ήδη από τη σύστασή της, η δικηγορική μας εταιρεία ασχολείται με το σύνολο των επιμέρους αντικειμένων που συναπαρτίζουν τον κλάδο του ευρύτερου Δημόσιου-Διοικητικού Δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει την εκπροσώπηση των εντολέων της ενώπιον τόσο των εθνικών, όσο και των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, καθώς και τη γενικότερη παροχή συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών υπηρεσιών επί των συναφών αντικειμένων.