Δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

· Προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ

· Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων

· Προσυμβατικός έλεγχος ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου

· Γνωμοδοτικές υπηρεσίες επί ανάθεσης δημοσίων προμηθειών, έργων και μελετών