Δίκαιο της εκπαίδευσης

· Υποστήριξη της αντισυνταγματικότητας του π.δ. 85/2022 για το νομικό καθεστώς των αποφοίτων καλλιτεχνικών σχολών

· Αναγνώριση πτυχίων κολλεγίων που λειτουργούν υπό καθεστώς δικαιόχρησης (franchising)

· Εξέλιξη και διορισμός μελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού ΑΕΙ

· Διορισμός εκπαιδευτικών μέσω διαγωνισμών ΑΣΕΠ

· Χαρακτηρισμός σχολείων ως προτύπων ή πειραματικών