Περιβαλλοντικό - Χωροταξικό - Πολεοδομικό Δίκαιο

· Αντιρρήσεις κατά δασικών χαρτών και εν γένει δικαστική προστασία κατά πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων ως δασών, δασικών ή αναδασωτέων

· Διοικητική και δικαστική προστασία κατά πράξεων καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού, παλαιού αιγιαλού και παραλίας

· Υποστήριξη της συνταγματικότητας των διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού περί πολεοδομικών κινήτρων, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

· Δικαστική προστασία κατά πράξεων επιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης

·  Έλεγχος νομιμότητας οικοδομικών αδειών και πράξεων συνέχισης οικοδομικών εργασιών σε περιβαλλοντικά «ευαίσθητες» περιοχές (π.χ. πλησίον της Ακρόπολης, νήσος Ύδρα, ιστορικοί τόποι κ.α.), ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

· Διοικητικές προσφυγές ενώπιον Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)

· Δικαστική προστασία κατά πράξεων επιβολής προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων

· Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ) για την ανέγερση ακινήτων