Δημοσιονομικό - Συνταξιοδοτικό Δίκαιο (Ζητήματα Ελεγκτικού Συνεδρίου)

· Αναγνώριση ενσήμων από τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

· Απονομή οφειλόμενων συνταξιοδοτικών παροχών

· Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών και εν γένει δημοσίων χρηματικών παροχών