Δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης - Δίκαιο Υγείας - Δίκαιο Φαρμακείων

· Ωράριο λειτουργίας φαρμακείων

· Αδειες λειτουργίας φαρμακείων

· Διορισμός, εξέλιξη και υπηρεσιακή κατάσταση ιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας

· Αναγνώριση πτυχίων και επαγγελματικών δικαιωμάτων επαγγελματιών υγείας

· Αστική ευθύνη δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων από ιατρικά σφάλματα

· Νομικό και διοικητικό καθεστώς του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ)