Φορολογικό - Τελωνειακό Δίκαιο

· Μη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας λόγω οφειλών προς το Δημόσιο

· Δικαστική και διοικητική προστασία κατά πράξεων επιβολής φορολογικών κυρώσεων

· Προστασία δικαιώματος εκτέλεσης τελωνιακών εργασιών