Υπαλληλικό Δίκαιο

· Προστασία κατά πειθαρχικών ποινών σε βάρος δημοσίων υπαλλήλων

· Συμμετοχή σε διαγωνισμούς για διορισμό στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

· Μισθολογικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων

· Υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων