Δίκαιο της Τραπεζικής Εποπτείας - Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς

· Δικαστική και διοικητική προστασία κατά πράξεων επιβολής κυρώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος

· Γνωμοδοτικές και εν γένει νομικές υπηρεσίες σχετικά με το νομικό καθεστώς των εισηγμένων  Ανωνύμων Εταιρειών  Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ)

· Επιχορηγήσεις και κρατικές ενισχύσεις εισηγμένων εταιρειών